Nama            : Ridho Rofiqi

No Sertifikat : 013-ERM-WD-RP-II-X-2023

Dikeluarkan  : 27/10/2023